top of page
Hulp voor thuiszitters

Hulp voor thuiszitters

VOORTGEZET ONDERWIJS

Basisschool

Hulp voor 12+ thuiszitters

Op basis van 15 jaar ervaring hebben we onze eigen methode ontwikkeld om jongeren stap voor stap weer terug naar school te begeleiden. Als werk of een andere vervolgstap beter past, dan zetten we die natuurlijk. Wat kun je verwachten van een thuiszitterstraject bij Sterk?

DOWNLOAD FOLDER
Thuiszitters

01

Uitvoerige intake

Vrijwel elke jongere die niet meer volledig naar school gaat of zelfs helemaal thuiszit, is welkom bij ons. We starten onze begeleidingscyclus met een uitvoerige intake van 6 weken. Hierbij luisteren we heel goed naar de wensen van de jongere zelf. Samen maken we een plan met doelen, bepalen we de koers en gaan we aan de slag. De jongeren hebben doorgaans al vaak gehoord wat ze allemaal moeten doen en laten, wij geven ze een sterk gevoel van zelfbeschikking.

02

Begeleidingscyclus

Nu we het einddoel voor ogen hebben, beginnen we met een haalbaar instapniveau en werken we in kleine stappen. Kleine succesjes stapelen we op elkaar en maken we ook steeds inzichtelijk: dit kun je nu al, hier kom je vandaan, hier werken we naartoe. Doordat we alles voortdurend meten kunnen we de jongeren actief betrekken bij hun groei. Zo wakkeren we bewustwording en motivatie aan.
 

03

Actieve participatie jongeren en ouders

In een cyclus van een jaar praten we zes keer over de voortgang. Niet alleen intern, maar ook met ouders en eventuele andere betrokkenen. Elke 10 weken evalueren we hoe het gaat en waar we moeten bijsturen. We hechten hierbij veel waarde aan de participatie van jongeren én hun ouders.

04

Jeugdhulp in de vorm van onderwijs

We gebruiken onderwijs als middel om jongeren terug naar school te begeleiden. Dat betekent ook dat we een schoolse setting creëren. Onze begeleiding kent drie onderdelen, waarmee we aan alle hulpvragen invulling kunnen geven.

1. Lesprogramma
Het onderwijs is individueel. Iedereen werkt op z’n eigen niveau, aan z’n eigen vakken. We bootsen het schoolritme zoveel mogelijk na. Aan het einde van onze begeleidingscyclus hanteren we vaak een volledig lesrooster. Zo’n cyclus duurt een jaar, maar de jongeren kunnen uitstromen zodra ze daar klaar voor zijn. 


2. Mentorgesprekken
De mentorgesprekken zijn bewustwordingsgesprekken waarbij uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Ze vinden eenmaal per week plaats. We bespreken de doelen, de vorderingen en hoe de jongeren vindt dat het gaat. Daarnaast reflecteren we op de activiteiten: wat heb je daarvan geleerd? 

 

3. Activiteiten
De activiteiten zijn zinvol, relevant én fun! We oefenen sociale vaardigheden en houden thematische groepsgesprekken, maar doen ook actieve dingen, technische workshops, we gaan koken en kunst maken. We maken uitstapjes naar bijvoorbeeld de moskee, de rechtbank en de dierenambulance. Woensdag staat er een maatschappelijke activiteit op het programma op vrijdag iets cultureels of actiefs.  

05

Maatwerk, maatwerk, maatwerk

We willen benadrukken dat, ondanks onze uitgewerkte systematiek, vooral maatwerk centraal staat. Niet ons programma, maar de behoefte van het kind staat centraal. Dit horen we ook vaak terug van zowel jongeren als zorgteams van scholen. Flexibiliteit is de kracht van onze methode!


 

Klik hier voor het lezen van ervaringen van jongeren die voorgingen

Aanmeldformulier

Hulpvraag

Gegevens kind

Geboortedatum

Gegevens aanmelder

De aanmelder is
De cliënt zelf
De wettelijk gezagsdrager
Anders, namelijk

Overige vragen / opmerkingen

bottom of page